Food, Values and Farming in Wales: Bwyd, Gwerthoedd a Ffermio yng Nghymru

 

Can values help inform sustainable land management policy in Wales, post-Brexit?

Where – Royal Welsh Showground, RSPB Cymru Stand, Countryside Care Area.

Date – 19th July 11.30-12.30

Who with? – RSPB Cymru & Bangor University’s Food Values Team led by Dr Sophie Wynne-Jones.

Aims

If we are to deliver truly sustainable land use in Wales, it is important that we overcome some of the historical barriers to working together across the land management sector. We have different backgrounds and professional training, different economic and legislative constraints, but finding points of connection is crucial to ensure we can have productive conversations on a way forward. Faced with uncertainty and potentially restricted budgets it is easy to become defensive and inward looking, but to meet the challenges of sustainable wellbeing we need to work together.

Food, and how it is produced, is an area where many interests are brought together – including social interests such as health and well-being; environmental, including conservation of species and habitats; and economic factors, particularly for those working in food production. None of these factors can be dealt with in isolation if we truly want a sustainable Wales. We need to work together to ensure our policies allow everyone access to healthy nutritious food that is produced within environmental limits, underpin sustainable land use, and support farm businesses that work to protect the natural resources of Wales for future generations.

 • This session will share the values approach trialled through our Food Values research to inform priorities for the development of future farming and land-use strategies in Wales.
 • We aim to explore the values and priorities of farmers and other land managers, asking whether diverse land-use futures can be brokered better by acknowledging the values different stakeholders share.
 • We will also identify and reaffirm the values that underpin the working of the Well-being of Future Generations (Wales) Act, and those prioritised by the Welsh public.

Throughout the rest of the day we will be sharing findings from our Food Values research on the stand – including examples of how farmers and growers across Wales value their land and livelihoods. Come along and be part of this on-going conversation! We’d like to know…

 1. Why do you farm?
 2. What do you value in life?
 3. What values are important to inform the future of land-use in Wales?

 

Contact Sophie Wynne-Jones at Bangor University for further details

Cysylltwch â Sophie Wynne-Jones ym Mhrifysgol Bangor i gael rhagor o fanylion.

s.wynne-jones@bangor.ac.uk

https://foodvaluesblog.wordpress.com/about/

 

A all gwerthoedd helpu i lunio polisïau rheoli tir cynaliadwy yng Nghymru, ar ôl y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd?

Lle – Maes Sioe Frenhinol Cymru, Stondin RSPB Cymru, Ardal Gofal Cefn Gwlad.

Dyddiad – 19 Gorffennaf, 11.30-12.30

Gyda phwy? – RSPB Cymru a Thîm Gwerthoedd Bwyd Prifysgol Bangor dan arweiniad Dr Sophie Wynne-Jones.

Nodau

Os ydym am ddefnyddio tir mewn ffordd wirioneddol gynaliadwy yng Nghymru, mae’n hollbwysig ein bod yn goresgyn rhai o’r rhwystrau hanesyddol i weithio gyda’n gilydd ar draws y sector rheoli tir. Mae gennym gwahanol gefndiroedd a hyfforddiant proffesiynol, gwahanol gyfyngiadau economaidd a deddfwriaethol, ond mae’n hanfodol ein bod yn cael hyd i bwyntiau cyswllt er mwyn sicrhau y gallwn gael sgyrsiau cynhyrchiol ynglŷn â’r ffordd ymlaen. Wrth wynebu ansicrwydd a chyllidebau cyfyngedig posib, mae’n hawdd mynd yn amddiffynnol ac edrych tuag i mewn. Ond er mwyn cwrdd â’r heriau o les cynaliadwy mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd.

Mae bwyd, a sut caiff ei gynhyrchu, yn faes sy’n dod â sawl diddordeb at ei gilydd – yn cynnwys diddordebau cymdeithasol fel iechyd a lles; materion amgylcheddol, yn cynnwys cadwraeth rhywogaethau a chynefinoedd; a ffactorau economaidd, yn arbennig i’r rhai sy’n gweithio yn y maes cynhyrchu bwyd. Ni ellir ymdrin â dim un o’r ffactorau hyn yn unigol os ydym yn wirioneddol eisiau Cymru gynaliadwy. Mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod ein polisïau yn caniatáu i bawb allu cael bwyd iach a maethlon a gynhyrchir o fewn terfynau amgylcheddol, eu bod yn sail i ddefnyddio tir yn gynaliadwy, ac yn cefnogi busnesau ffermydd sy’n gweithio i amddiffyn adnoddau naturiol Cymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 • Bydd y sesiwn hon yn rhannu’r dull gwerthoedd a dreialwyd drwy ein hymchwil Gwerthoedd Bwyd i helpu i lywio blaenoriaethau ar gyfer datblygu strategaethau ffermio a defnyddio tir at y dyfodol yng Nghymru.
 • Ein nod yw archwilio gwerthoedd a blaenoriaethau ffermwyr a rheolwyr tir eraill, yn gofyn a ellir trefnu defnydd tir amrywiol yn y dyfodol yn well trwy gydnabod y gwerthoedd a rennir gan wahanol randdeiliaid.
 • Byddwn hefyd yn nodi ac ail-gadarnhau’r gwerthoedd sy’n sail i waith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a’r gwerthoedd a flaenoriaethwyd gan y cyhoedd yng Nghymru.

Trwy gydol gweddill y diwrnod byddwn yn rhannu canfyddiadau o’n hymchwil Gwerthoedd Bwyd ar y stondin – yn cynnwys enghreifftiau o sut mae ffermwyr a thyfwyr ledled Cymru yn gweld gwerth yn eu tir a’u bywoliaeth. Dewch draw i fod yn rhan o’r sgwrs barhaus hon! Hoffem wybod..

 1. Pam yr ydych chi’n ffermio?
 2. Beth sy’n werthfawr i chi mewn bywyd?
 3. Pa werthoedd sy’n bwysig i lywio dyfodol defnydd tir yng Nghymru?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s